کارشناسان مرکز

 

کارشناس دبیرخانه:

خانم اقبالی

 

 اساتید همسان گزین:

آقای دکتر قنادیان

حجت الاسلام کاظمی

حجت الاسلام گروسی

حجت الاسلام بابامیری

خانم  دکتر نسیمی

 

اساتید مشاوره ازدواج:

حجت الاسلام و المسلمین طاهری

حجت  الاسلام و المسلمین کاظمی

حجت الاسلام و المسلمین گروسی

حجت الاسلام و المسلمین بابامیری

آقای دکتر جمشیدیان

آقای دکتر قنادیان

خانم  دکتر نسیمی